Niniejszy Regulamin określa zasady działania oraz warunki korzystania z aplikacji internetowej Portfolier.

 

1. Definicje

Regulamin – niniejszy Regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami (w tym Polityką prywatności) stanowiącymi jego integralną część.

Aplikacja – serwis internetowy Portfolier prowadzony przez Administratora aplikacji.

Administrator aplikacji – firma Stork Studio z siedziba w Elsloo, Holandia (nr. kvk 63686147) lub osoba upoważniona przez firmę Stork Studio.

Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Aplikacji oraz oferowanych przez nią Usług.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika w oparciu o niniejszy Regulamin.

Zawartość – informacje publikowane przez użytkownika w Aplikacji, może to być zawartość tekstowa, jak i zdjęcia.

Konto Użytkownika – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach usług świadczonych przez Administratora.

Profil Użytkownika – zbiór informacji o Użytkowniku dobrowolnie przez niego udostępnionych.

2. Informacje ogólne

2.1 Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

2.2 Niniejszy Regulamin określa:

 • prawa i obowiązki Użytkownika oraz Administratora związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
 • zasady wyłączania odpowiedzialności Administratora z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
 • zasady ochrony danych osobowych Użytkownika korzystającego z Usług świadczonych drogą elektroniczną,

3. Rejestracja nowego Konta

3.1 Rejestracja nowego Konta Użytkownika odbywa się z pomocą formularza rejestracji i jest całkowicie bezpłatna.

3.2 Użytkownik wysyłając wypełniony formularz rejestracyjny oświadcza, że:

 • podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
 • zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

3.3 Aplikacja automatycznie, po zapisaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracji, utworzy dla Użytkownika Konto, które będzie aktywne po potwierdzeniu wprowadzonego w formularzu rejestracji adresu e-mail.

3.4 Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu email. Adres ten jest podawany bezpośrednio na formularzu rejestracyjnym.

3.5 Adres email jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji w Aplikacji i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Aplikacją/Administratorem, a Użytkownikiem.

3.6 Adres e-mail podany w procesie rejestracji nie jest publikowany w Aplikacji i jest nie widoczny dla pozostałych użytkowników Aplikacji.

3.7 Administrator może odmówić aktywacji Konta, zablokować je lub usunąć, jeżeli użytkownik naruszył zasady Regulaminu.

4. Logowanie

4.1 Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta wypełniając formularza logowania. W formularzu należy podać adres e-mail podany w procesie rejestracji Konta oraz hasło ustawione przez Użytkownika.

4.2 Nie możliwe jest zalogowanie do nieaktywnego Konta.

4.3 Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek jego ujawnienia.

4.5 W przypadku utraty hasła logowania, Użytkownik może skorzystać z opcji resetowania hasła podając swój adres e-mail użyty podczas rejestracji Konta.

5. Publikacja Zawartości

5.1 Publikacja wszelkiej zawartości w Aplikacji jest możliwa wyłącznie dla Użytkownika posiadającego aktywne Konto w Aplikacji.

5.2 Administrator nie odpowiada za Zawartość publikowaną przez użytkownika w Aplikacji. Wszelka odpowiedzialność za opublikowana przez Użytkownika zawartość ponosi publikujący Użytkownik.

5.3 Administrator może bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika usunąć publikowana przez niego Zawartość jeśli uzna, że Zawartość ta narusza niniejszy regulamin.

5.4 Zabrania się publikacji Zawartości chronionej prawami autorskimi osób trzecich bez ich zgody.

5.5 Zabrania się publikacji Zawartości zabronionych przez przepisy prawa, obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami lub, które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

5.6 W przypadku publikacji Stron użytkownika, muszą one zawierać zdjęcia lub opisy przedstawiające dany projekt, produkt, usługę lub inny prezentowany obiekt. Publikacja Stron zawierających pojedyncze linki lub treści, które nie opisują/przedstawiają danego obiektu jest nie dozwolona. Administrator ma prawo zmienić lub usunąć treść, którą uzna za nie zgodną z powyższym punktem informując o tym użytkownika.

5.7 Zalogowany Użytkownik w ustawieniach prywatności swojego konta może decydować kto może przeglądać publikowana przez niego Zawartość.

6. Komentarze i wpisy do Profilu

6.1 Aplikacja umożliwia zalogowanemu Użytkownikowi dodawanie komentarzy do Profilu oraz Zawartości publikownach przez samego Użytkownika oraz innych Użytkowników Aplikacji, którzy wyrażają na to zgodę w swoich ustawieniach prywatności.

6.2 Zabrania się publikacji komentarzy obraźliwych, wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami lub, które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

6.3 Administrator może bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika usunąć opublikowany komentarz jeśli uzna, że narusza on niniejszy Regulamin.

6.4 Zalogowany użytkownik w ustawieniach prywatności swojego konta może decydować kto może dodawać komentarze do publikowanej przez niego Zawartości oraz wpisy do Profilu.

7. Prawa i obowiązki Administratora

7.1 Administrator na prawo do:

 • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Usług,
 • wysyłania na adres e-mail użytkownika komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług,
 • odmowy świadczenia Usług jeśli Użytkownik poda błędny, fałszywy lub tymczasowy adres e-mail,
 • dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Aplikacji bez wcześniejszego powiadamiania o takim zamiarze,
 • dowolnego personalizowania, modyfikowania treści informacji wysyłanych do Użytkownika,
 • zablokowania dostępu do zasobów Użytkownika zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Administratora lub w jakikolwiek sposób naruszające niniejszy Regulamin,
 • zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkowników, przeniesienia praw do Aplikacji na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Aplikacją, z tytułu których Użytkownikowi nie będzie przysługiwać żadne roszczenia wobec Administratora,
 • kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty e-mail, nawet jeżeli ustawienia prywatności Użytkownika nie pozwalają na to,
 • dostępu do Zawartości publikowanej przez Użytkownika, nawet jeżeli ustawienia prywatności Użytkownika nie pozwalają na to.

7.2 Administrator ma obowiązek do:

 • umożliwienia Użytkownikowi utworzenia Konta oraz publikacji Zawartości zgodnej z niniejszym Regulaminem,
 • umożliwienia Użytkownikowi utworzenia Konta przy użyciu adresu e-mail używanego wcześniej przez innego Użytkownika, którego Konto zostało usunięte,
 • kontroli Zawartości publikowanej przez Użytkownika,
 • reakcji na wszelkie reklamacje i zgłoszenia nieprawidłowości.

7.3 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
 • za treści udostępniane przez Użytkownika za pośrednictwem Usług, które to treści naruszają prawo, niniejszy Regulamin, są chronione prawem czy naruszają dobra osób trzecich,
 • informacje, treści oraz materiały pobrane oraz zamieszczone w Aplikacji,
 • utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (działanie osób trzecich),
 • podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji Konta jak i w Profilu,
 • nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków Regulaminu.

8. Prawa i obowiązki Użytkownika

8.1 Użytkownik ma prawo do:

 • przeglądania Zawartości publikowanej (oraz udostępnionej) przez innych Użytkowników Aplikacji,
 • utworzenia bezpłatnego Konta, które umożliwia publikacje swojego Profilu, Zawartości oraz komentarzy,
 • dostępu do swojego Konta w każdym momencie wykluczając przerwy techniczne prowadzone przez Administratora lub inne sytuacje wynikające z prac nad Aplikacją prowadzonych przez Administratora,
 • ograniczenia dostępu do swojego Profilu, jak i publikowanej przez siebie Zawartości oraz dodawania do niej komentarzy za pośrednictwem ustawień prywatności Konta,
 • Zgłoszenia nieprawidłowości, wpisów naruszających prawo, jego dobro osobiste lub prawa autorskie do Administratora. Zgłoszenie wysyłane są za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 • rezygnacji ze świadczonych przez Administracje usług w dowolnym momencie poprzez usuniecie Konta,
 • nawiązania kontaktu z innymi Użytkownikami za pośrednictwem Aplikacji jeżeli ich ustawienia prywatności pozwalają na to.

8.2 Użytkownik ma obowiązek do:

 • publikowania Zawartości oraz komentarzy zgodnych z niniejszym regulaminem,
 • przestrzegania wszystkich punktów niniejszego regulaminu,
 • ochrony dostępu do swojego konta dla osób trzecich

9. Reklamacje oraz zgłoszenia nieprawidłowości.

9.1 Użytkownik ma prawo składać reklamacje oraz raporty w sprawach dotyczących realizacji Usług, jak i wszelkich nieprawidłowości za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Aplikacji.

9.2 Reklamacje rozpatruje Administrator.

9.3 Prawidłowo złożona reklamacja, raport powinna zawierać opis reklamacji, raportu oraz informacje kontaktowe osoby zgłaszającej (adres e-mail oraz imię i nazwisko). W przypadku braku zrozumiałego dla Administratora opisu zgłoszenie nie zostanie ono rozpatrzone.

9.4 Administrator dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w formularzu kontaktowym.

10. Usunięcie Konta

10.1 Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną może być rozwiązana przez Użytkownika lub Administratora.

10.2 Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta.

10.3 Administrator może rozwiązać lub wstrzymać umowę o świadczenie Usług droga elektroniczną i usunąć Konto użytkownika podając przyczynę swojej decyzji w przypadku:

 • naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień niniejszego Regulaminu,
 • wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie, że jej przeznaczeniem,
 • usunięcia przez Użytkownika konta poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,
 • braku aktywności użytkownika przez okres dłuższy niż dwa lata.

10.4 O rozwiązaniu umowy Administrator poinformuje użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od usunięcia Konta.

10.5 Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz użytkownika i usunięcia jego Konta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu wynikającym z naruszenia Regulaminu.

12. Postanowienia końcowe.

12.1 Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.04.2016.

12.2 Administrator ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Aplikacji.

12.3 O zmianie istotnych punktów Regulaminu Administrator zawiadomi Użytkownika publikując stosowną informację w Aplikacji lub poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji.

12.4 W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Polityka prywatnosci

1. Udostępnienie danych osobowych w Aplikacji jest całkowicie dobrowolne, a o ich widoczności decyduje Użytkownik mając do dyspozycji ustawienia prywatności swojego Konta.

2. Aplikacja realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
 • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
 • poprzez gromadzenie logów serwera WWW przez operatora hostingowego.

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”)

3.1 Aplikacja używa plików cookies.

3.2 Pliki cookies Aplikacji używane są w celu:

 • identyfikacji Użytkownika,
 • optymalizacji funkcjonowania Aplikacji,
 • dopasowania zawartości Aplikacji do indywidualnych preferencji Użytkownika,
 • prowadzenia statystyk Aplikacji.

3.3 Użykownik może zablokować pliki cookie Aplikacji, lecz może to spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Aplikacji za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

3.4 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu Użytkownika mogą być udostępnione przez Administratora jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.